inspiresports.be logo

Terms and conditions

1. DEFINITIES

Betrokkene (of “u”) betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.
Wetgeving Persoonsgegevens betekent (i) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, (ii) de
Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de
natuurlijke persoon met betrekking tot de verwerking van
Persoonsgegevens en (iii) elke overige huidige of toekomstige
toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op
privacy en de verwerking van Persoonsgegevens.

2.    IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE


2.1.  
Wij hechten een groot belang aan de bescherming van uw privacy en Persoonsgegevens. Deze Privacy Policy beschrijft hoe Wij uw Persoonsgegevens zullen verwerken.

2.2.  OH Leuven (“Wij” of “Ons” of “Onze” of de “Club”) is een Belgische onderneming met
vestiging te Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Leuven en geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0668.426.703. Voor vragen in verband met ons Privacy Policy
kan u ons mailen naar info@ohl.be. Onze (overige) contactgegevens zijn beschikbaar op Onze
website www.ohleuven.com.

2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving
Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de
doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

3. PERSOONSGEGEVENS
Wij zullen de volgende categorieën van uw Persoonsgegevens verwerken:

− Persoonlijke gegevens en contactgegevens: naam, adres, e-mailadres(sen),
lichaamskenmerken, geslacht, geboorteplaats en -datum, telefoonnummer(s), huidige
school, vorige club, aansluitingsdatum, foto- en videobeelden van trainingen en
wedstrijden, lengte, gewicht, GPS data tijdens trainingen en wedstrijden,
wedstrijdbeoordelingen, fitheid, algemene wellbeing, schoolprofiel, mentaal profiel,
ploegfoto.

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
4.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden en bijhorende
wettelijke gronden:

 

Persoonsgegevens Verwerkingsdoeleinden Wettelijke basis
Persoonlijke gegevens
en contactgegevens
 • Optimalisatie administratie*
 • Monitoren en verbeteren van de
  vooruitgang en ontwikkeling van
  de voetbalkwaliteiten van de
  speler
 • Uitvoering van de
  overeenkomst, alsook
  gerechtvaardigd belang
 • Uitvoering van de
  overeenkomst, alsook
  gerechtvaardigd belang

 *Dit omvat o.a. updaten van spelerslijsten, ploegindeling, inschrijvingen bij de KBVB, voorzien in
passende clubkledij, aanvragen van subsidies, correct invullen van licentiedossiers, studiebegeleiding,
communicatie met speler en ouder betreffende voetbalgerelateerde zaken, berekeningen van
opleidingsvergoedingen

4.2 Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om uw Persoonsgegevens te
verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

4.3 Voor bepaalde doeleinden, zoals hierboven vermeld, geeft u uw toestemming aan Ons door
expliciet akkoord te gaan met een bepaalde verwerking.

4.4 U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw
toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de
intrekking daarvan, onverlet.

4.5 Voor wat betreft de bovengenoemde verwerking die bestaat uit profilering, dewelke Wij
uitvoeren o.b.v. uw Persoonsgegevens, heeft u op ieder moment het recht om kosteloos en te
allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking. U kan hiervoor een e-mail sturen naar
info@ohl.be.

4.6 Uw Persoonsgegevens kunnen Wij gebruiken om u informatie te sturen. Het versturen van
direct marketing via bijvoorbeeld e-mail, is in sommige gevallen toegestaan zonder dat u uw
toestemming hiervoor heeft verleend, bijvoorbeeld omdat wij uw elektronische
contactgegevens rechtstreeks van u hebben verkregen in de context van de verkoop van
producten of diensten en omdat onze commerciële berichten betrekking hebben op onze eigen
soortgelijke producten of diensten (“Soft-opt-in”). U kunt zich te allen tijde verzetten om
verder Onze direct marketingberichten te ontvangen door op “UITSCHRIJVEN” te klikken. De
uitschrijfmogelijkheid is in elke direct marketingmail voorzien. U kunt eveneens uw voornemen
om u uit te schrijven sturen naar info@ohl.be.

4.7 Zoals hierboven vermeld, zullen sommige gevallen van verwerking van Persoonsgegevens
gebeuren op basis van de wettelijke basis ‘uitvoering van de overeenkomst’. Op basis van deze
wettelijke basis is de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk om een overeenkomst
met u af te sluiten en uit te kunnen voeren. De uitvoering van een overeenkomst zal in dat geval
kwalificeren als wettelijke basis voor het verwerken van Persoonsgegevens (in tegenstelling tot
uw toestemming). We kunnen in dergelijk geval de overeenkomst niet uitvoeren indien u zich
verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.

5. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1. Wij mogen uw Persoonsgegevens enkel doorgeven aan verbonden ondernemingen,
leveranciers, dienstverleners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze
Privacy Policy, zoals maar niet beperkt tot bondsinstanties, SoccerLab, andere voetbalclubs,
etc.

5.2. Wij mogen uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe
verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.

5.3. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Onze organisatie mogen
wij uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

6. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

7. PERIODE WAARBINNEN WIJ PERSOONSGEGEVENS ZULLEN BEWAREN

Persoonsgegevens Bewaringstermijn
Persoonlijke gegevens
en contactgegevens
(i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u Onze diensten
gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde
doeleinden, of (iii) voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw
Persoonsgegevens te bewaren.

Wij zullen bovenstaande bewaringstermijnen voor uw Persoonsgegevens op regelmatige
tijdstippen aftoetsen en zullen in ieder geval uw Persoonsgegevens verwijderen of
anonimiseren (naar Ons goeddunken) indien u uw account verwijdert.

8. UW RECHTEN

8.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht
om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw Persoonsgegevens te verzoeken, (b)
de beperking van verwerking van uw Persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten
tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of bezwaar daartegen te maken, (c) uw
Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen
en het recht om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen (d)
een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de
Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) of enige
andere overheid die de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit vervangt.

8.2. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar info@ohl.be, of
via een gelijkaardige technische oplossing die op de website werd geïmplementeerd.

9. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere
gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en desgevallend uw toestemming
vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4 van deze Privacy Policy.

Laatste wijziging van Onze Privacy Policy: 30.04.2020